Reklamační řád

14.01.2015 12:24

Reklamační řád

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  • poštou na adrese: Tomáš Hovorka, Hřbitovní 14, Jablonec nad Nisou, 46601
  • emailem na adresu: lucca-umelykamen@seznam.cz
  • osobně na adrese: Tomáš Hovorka, Hřbitovní 14, Jablonec nad Nisou, 46601
 4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
  • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
  • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
  • podrobný popis závady.
 5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.
 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  • poškození nadměrným zatěžováním,
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
  • neodborné a chybně provedené montáže s následkem poškození
 7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 8. Obklady, dlažby a podobné zboží musí být řádně zkontrolováno a případně reklamováno ještě před montáží, za stav  po montáži či uložení neručíme. Z tohoto důvodu nemůže být uznána reklamace na vzhledové chyby v hotovém díle a ani hrazeny náklady na předělání díla.
 9. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.7.2013. Změny vyhrazeny.